Disclaimer

Het Meridiaan College is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie. Toch kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website/het personeelsportaal en op pagina’s van deze website/het personeelsportaal – geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Meridiaan College geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van-(niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Meridiaan College is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.
Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Meridiaan College, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Meridiaan College mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.