SAMENVATTING

Publieks jaarverslag

2018 - 2019

Speerpunten

Natuurlijk gaan we voor goede leerresultaten en mooie diploma’s voor al onze leerlingen. Maar er is meer. Ons doel is dat onze leerlingen met zelfkennis en zelfvertrouwen van school gaan. We bieden onze leerlingen meer en meer maatwerk. Leerlingen voelen zich bij ons gezien als mens, ze kunnen zich bij ons ontplooien en tonen verantwoordelijkheid voor hun medemens en voor onze democratische samenleving. Onze speerpunten zijn: motiveren, samenwerken, betrekken en het verschil maken.

 

De VO-Raad en het kabinet hebben voor de periode 2018-2020 een sectorakkoord gesloten met als doelstellingen: uitdagend onderwijs voor elke leerling, eigentijdse voorzieningen, brede vorming voor alle leerlingen, partnerschap in de regio, scholen als lerende organisaties, koppeling van onderwijs- en personeelsontwikkeling, nieuwe verhoudingen in verantwoording en toezicht.

 

In dit verslag laten we zien hoe wij aan onze doelstellingen hebben gewerkt en met welk resultaat.

 

Lees hier ons uitgebreide publieksjaarverslag

 

 

ONZE RESULTATEN

Het afgelopen schooljaar zijn de slagingspercentages ook weer ruim boven de normen van de onderwijsinspectie uitgekomen.

vmbo

Het Element

99%

 

havo

Het Nieuwe Eemland

92%

't Hooghe Landt

91%

Mavo Muurhuizen

88%

 

mavo

Het Nieuwe Eemland

97%

't Hooghe Landt

99%

Mavo Muurhuizen

94%

 

vwo

Het Nieuwe Eemland

94%

't Hooghe Landt

96%

 

DOELSTELLINGEN

1

Uitdagend

onderwijs

motiveren, samenwerken, betrekken en het verschil maken

 

Teams van docenten hebben op onze vier scholen hun onderwijsvisie herijkt, in goede samenwerking met leerlingen en ouders. De vier speerpunten van het Meridiaan College waren leidend en verder was er volop ruimte voor een schooleigen invulling. In 2018-2019 is er gewerkt met proeftuintjes en ook 2019-2020 zal in het teken staan van het ontwikkelen van onderwijs volgens de nieuwe onderwijsvisies. Zo bereiden de scholen zich voor op een brede invoering in 2020-2021.

 

2

Eigentijdse

voorzieningen

BLENDED LEARnING

 

Leidend principe is bij ons 'blended learning': we gebruiken boeken en digitaal leermateriaal. Op Mavo Muurhuizen en Het Nieuwe Eemland werken leerlingen al met laptops, op ’t Hooghe Landt vindt de introductie plaats in 2019-2020. Natuurlijk houden we onze gebouwen up-to-date. In 2018-2019 is geïnvesteerd in de werkplekken voor onze docenten. In 2019-2020 worden zonnepanelen geplaatst op de daken van drie van onze scholen. Zo werkt het Meridiaan College mee aan een duurzame toekomst en aan de bewustwording hiervan bij leerlingen. Voor het Element bereiden we ons voor op nieuwbouw in 2023.

 

3

Partnerschap

samenwerking in de regio

 

Het Meridiaan College investeert in een goede samenwerking met partners in de regio. Samen zijn we immers verantwoordelijk voor een goed, gevarieerd en toekomstbestendig onderwijsaanbod voor de leerlingen in en om Amersfoort.

 

Resultaten in 2018-2019:

  • De website vanbasisnaarbrug.nl waarin de vo scholen gezamenlijk leerlingen uit het p.o. en hun ouders/verzorgers informeren over het onderwijsaanbod en het proces van aanmelding en plaatsing. Ook is er gezamenlijk beleid m.b.t. loting. Dit laatste is in Amersfoort gelukkig eerder uitzondering dan regel.
  • Oprichting van een huisvestingscoöperatie die ervoor zorgdraagt dat de komende 40 jaar alle schoolgebouwen in Amersfoort worden gerenoveerd of vervangen.

Lees verder

4

Lerende organisaties

scholingsaanbod

 

Alle medewerkers voeren op ontwikkeling gerichte gesprekken, waarin zij reflecteren op het afgelopen jaar en plannen bespreken voor hun professionele ontwikkeling. Hiermee zet het Meridiaan College leren centraal in het personeelsbeleid. Daarnaast is er Meridiaanbreed een scholingsaanbod en is in 2018 een pilot gestart met een professionaliseringsplatform, een ICT-hulpmiddel voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. Docenten van ’t Hooghe Landt en het Element hebben lessen bezocht bij hun collega’s van Het Nieuwe Eemland en Mavo Muurhuizen.

Lees verder

5

Verantwoording en toezicht

vernieuwd toezicht

 

In 2018 heeft het bestuur het interne toezicht op de scholen aangepast. De verantwoording vanuit de scholen is beknopter, meer vanuit vertrouwen, motiverender, meer op samenwerking en ontwikkeling gericht. De basiskwaliteit wordt bewaakt met standaardrapportages uit onze ICT-toepassingen zodat de administratieve last verminderd is en er meer aandacht uitgaat naar analyse en planvorming. Jaarlijks vinden er op elke school vanuit het bestuur lesbezoeken plaats en gesprekken met leerlingen, ouders, medewerkers en schoolleiding.

Lees verder

6

Tevredenheid

onderzoek en inzicht

 

Er is zoals ieder jaar ook het afgelopen schooljaar een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dit heeft geleid tot heldere inzichten en aanknopingspunten tot verbetering.

Lees verder

 

Vier scholen

MET IEDER EEN EIGEN ONDERWIJSAANBOD

het

element

het nieuwe eemland