Ouderbijdrage

Het Meridiaan College kent een – vrijwillige – ouderbijdrage. Een belangrijk deel van deze bijdrage wordt gebruikt om kosten te kunnen dekken van uitgaven waarvoor geen Rijkssubsidie wordt ontvangen zoals culturele activiteiten, Kerstviering, sportdagen, Sint Nicolaasfeest, contact- en informatiebladen en mediatheek.
Daarnaast worden deze inkomsten gebruikt om uitgaven te kunnen dekken die worden gedaan ten behoeve van de leerlingen en die direct te maken hebben met de speerpunten van het schoolbeleid. Kwaliteitsverbetering van het onderwijs staat hierbij voorop.
Het streven is de middelen herkenbaar in te zitten op de locatie van uw kind. De besteding van deze inkomsten gebeurt in nauw overleg met de medezeggenschapsraad. Het ouderdeel van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht met betrekking tot deze middelen.