Jaarverslag 2021

Toelichting bij het jaarverslag

Met het jaarverslag verantwoordt het Meridiaan College zich over het gevoerde beleid in 2021. Het is logisch dat wij dat doen: het Meridiaan College vervult een van de belangrijkste maatschappelijke opdrachten, onderwijs. Bovendien worden wij daarvoor bekostigd met publieke middelen.

Net als 2020 stond het jaar 2021 in het teken van corona. Scholen werden gesloten, mochten gedeeltelijk open, mochten geheel open, mochten alleen onder voorwaarden open en werden eind 2021 weer gesloten. De impact hiervan op leerlingen werd gaandeweg steeds duidelijker, zowel in leertempo als in executieve vaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling. Ook van medewerkers en schoolleiding werd veel gevraagd in aanpassings- en improvisatievermogen. Het vroeg van de hele schoolbevolking vooral ook uithoudingsvermogen, en dat in een maatschappelijke context van toenemende polarisatie.

Corona bood ook mogelijkheden. Het bracht voor de scholen nog scherper in beeld waar de behoeftes van hun leerlingen lagen, en in welke richting de scholen zich wilden ontwikkelen. Om de gevolgen van de corona pandemie aan te pakken krijgen scholen middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De eerste NPO-middelen zijn in november 2021 ontvangen. Een groot deel van de uitgaven zal echter in 2022 en 2023, tot uiterlijk 2025, worden gedaan. Daarom heeft het Meridiaan College, net als de meeste andere scholen, in 2021 een relatief hoog positief resultaat behaald. De overgebleven NPO-middelen zijn via een bestemmingsreserve op de balans gezet worden en mogen tot in 2025 ingezet worden in het kader van het NPO. In de Meerjarenbegroting zal dat in de eerste jaren leiden tot een negatief resultaat.

Het jaarverslag biedt de lezer inzicht in wat het Meridiaan College en de Meridiaan scholen hebben gedaan en bereikt in 2021. Dit afgezet tegen de voornemens en plannen die in de begroting 2021 zijn toegelicht. Door corona zijn niet alle plannen doorgegaan, maar het CvB blikt toch met tevredenheid terug op alles wat wel bereikt en in gang gezet is. Hiervoor verdienen onze medewerkers veel dank en waardering!

Jaarverslag 2021 1.0