CMR

In het Meridiaan College is de wettelijk verplichte medezeggenschap geregeld in een centrale medezeggenschapsraad (CMR); hierin hebben ouders advies- dan wel instemmingsrecht aangaande belangrijke zaken over onderwijsbeleid in de school.

Elke vestiging kent een deelraad (DMR) waarin meer vestigingsspecifieke zaken worden geregeld; hier en in de centrale medezeggenschapsraad (CMR) wordt het beleid van de school getoetst en vormgegeven. Hierbij gaat het om financiële zaken, maar ook om personeelsbeleid, de onderwijskundige visie en onderwijskundige keuzes van de school, de kwaliteitscontrole en uiteraard om de ouderbijdrage.